یکی بود و یکی نبود، اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم !
یکی داشت و یکی نداشت، اونی که داشت تو بودی اونی که تو رو نداشت من بودم !
یکی خواست و یکی نخواست، اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن رو نخواست، من بودم !
یکی آورد و یکی نیاورد، اونی که آورد تو بودی و اونی که که جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم !
یکی بود و یکی نبود، اونی که بود تو بودی اونی که دل به تو باخت من بودم !
یکی گفت و یکی نگفت، اونی که گفت تو بودی و اونی که دوست دارم رو به هیچ کس جز تو نگفت من بودم !
یکی ماند و یکی نماند، اونی که ماند تو بودی و اونی که بدون تو نمی تونست بمونه من بودم !
یکی رفت و یکی نرفت، اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر تو، تو قلب هیچ کس نرفت من بودم !
یکی رسید و یکی نرسید، اونی که رسید تو بودی و اونی که مثل کلاغ ها، هرگز به مقصد نرسید من بودم !